ZAPROSZENIE NA POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

Kończą się nasze w przedszkolu chwile, które już teraz wspominamy mile.
Lecz zanim nadejdzie rozstania czas,
kochanych Rodziców zapraszamy do nas.   
Bo z Wami chcemy pożegnać przedszkole 
i w wielką radością pomyśleć o szkole. 

          Zapraszamy więc tych Rodziców, których dzieci odchodzą już z  przedszkola do szkoły na Uroczyste Pożegnanie dnia 21 czerwca /wtorek/ o godz.10.00.  Zapraszamy.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c czerwiec w gr. IV Słoneczka

ODDZIAŁ  IV SŁONECZKA

Nasza Ziemia

Poznawanie świata

-nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją

-poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)

-zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata

Nasz kontakt z techniką

Środki transportu

             -poznawanie różnych środków transportu; lądowego, wodnego, powietrznego

            -oglądanie przedstawionych na obrazkach środków lokomocji niedostępnych bezpośredniej obserwacji np.; rakiety promu kosmicznego, nazywanie ich

Nasza sprawność ruchowa

Wspomaganie rozwoju ruchowego

-zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych

-uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, parku, na boisku) w różnych porach roku

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Poznawanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich-wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw

 

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

-ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu, zmarznięciu)

-przebywanie na Świerzym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach, ćwiczeniach ruchowych

 

POZNAJEMY PRZYRODĘ

  •  

-obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach( np. lesie, na łące )

-poznanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi

-poznawanie owoców (truskawki, poziomki, czereśnie, porzeczki) dojrzewających latem, opisywanie ich wyglądu i smaku

-określanie charakterystycznych cech lata np.; długie dni, wyższa temperatura, poznanie zjawisk atmosferycznych o tej porze roku np.; burzy, tęczy

(Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającyrozwój aktywności dzieci. Grupa Edukacyjna S. A. 2013).

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c czerwiec w gr. III Żabki

Poznawanie świata. Poznanie zwyczajów dzieci z różnych stron świata.

- Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej, rozwijanie takich cech charakteru jak życzliwość uczuciowość i obowiązkowość. Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, poznanie warunków ich życia i zwyczajów. Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie, Wzbogacanie przeżyć i wyobrażeń, kształtowanie postawy twórczej w kontaktach z otoczeniem, Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich dzieci

 

Dbamy o nasze zdrowie i naszych rodzin. Dbamy o higienę.

- Zwiększenie wiedzy dzieci na temat szkodliwości dymu papierosowego oraz skutków palenia papierosów, Wzrost kompetencji dzieci w zakresie: umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni palą papierosy. Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczanie właściwych wzorców zachowań, Rozbudzanie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów, Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Poznajemy przyrodę. Lato.

- Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu, Poznanie różnych regionów Polski /góry, morze/, Budzenie zainteresowania krajobrazem morskim, flory i fauny morskiej, Rozwijanie umiejętności liczenia na podstawie zabaw matematycznych, Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

Nasza sprawność ruchowa. Wspomaganie rozwoju ruchowego.

- Zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych  uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku,  na boisku) w różnych porach roku. Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci, Rozwijanie koordynacji wzrokowo -ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

- Rozwijanie wyobraźni twórczej, pomysłowości oraz umiejętności wyrażania ich w różnych formach ekspresji, Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w budynku oraz poza terenem przedszkola zwłaszcza w czasie wakacyjnych wycieczek i zabaw, Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, Uświadomienie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie wakacyjnych zabaw.

(Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z.o.o.2013)

 

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim Dzieciom, tym małym i tym dużym, żeby nigdy nie zatraciły dziecka w sobie! Wszystkiego najlepszego życzy pani Dyrektor i pracownicy przedszkola.

Najlepsze życzenia dla Mamy i Taty

Rodzice odgrywają bardzo ważną rolę w życiu swoich pociech. Kochając, doceniają Ich sukcesy, pomagają pokonać trudności, przygotowują Je do życia w świecie dorosłych. Dziękując Im za miłość, oddanie i opiekę składamy moc zyczeń.

Życzymy Państwu dużo zdrowia, niespożytych pokładów energii, wiary w dobroć ludzi i przychylność losu, sukcesów w życiu rodzinnym i zawodowym, uśmiechu i cierpliwości każdego dnia oraz miłości płynącej z wdzięcznych serduszek Dzieci.

Z najlepszymi życzeniami dla Rodziców naszych Przedszkolaków Dyrektor i Pracownicy Przedszkola.

 

Strony