Język angielski w przedszkolu

Kontakt z językiem obcym w przedszkolu daje dzieciom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej. Jakie kroki należy podjąć, aby wprowadzenie malucha w świat języka angielskiego było przyjemne i efektywne? Zapraszamy do lektury artykułu metodycznego Katarzyny Nicholls - specjalistki w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego.
Specyficzne potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym wymagają twórczego podejścia do organizacji nauczania, odpowiednich metod pracy i materiałów dydaktycznych oraz właściwego przygotowania nauczycieli i rodziców do podjęcia tego wyzwania. Tradycyjne podejście do nauczania języka angielskiego, które nadal jeszcze niestety pokutuje w różnych instytucjach edukacyjnych, odbiega bowiem od specyfiki nauczania na etapie przedszkolnym, które ma charakter holistyczny, skupiając się na wszechstronnym, a nie tylko językowym rozwoju dziecka.
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego nie precyzuje zakresu wiedzy i umiejętności językowych, które pięciolatki powinny opanować przed rozpoczęciem nauki języka obcego w szkole. Nacisk położony jest natomiast na „rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych”. Z jednej strony daje to dyrektorom przedszkoli i nauczycielom swobodę w planowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego, z drugiej nakłada na nich ogromną odpowiedzialność, żeby przede wszystkim dzieciom nie zaszkodzić, zniechęcając do nauki języka obcego. Zatem jakie kroki należy podjąć, aby wprowadzenie malucha w świat języka angielskiego było przyjemne, a zarazem skuteczne?Mało kto kwestionuje dziś zasadność uczenia dzieci języków obcych od najmłodszych lat. W wielu krajach na świecie znacząco obniżono wiek rozpoczynania nauki języka obcego. W Korei kursy języka angielskiego są już nawet oferowane matkom spodziewającym się dzieci, w przekonaniu, że wczesny kontakt z językiem w życiu płodowym pozytywnie wpłynie na rozwój językowy i intelektualny dziecka po narodzeniu. Doświadczenia związane z wczesnym wprowadzaniem języka obcego w instytucjach edukacyjnych potwierdzają, że skuteczność uczenia się przez dzieci kolejnego języka zależy od warunków, jakie im się stworzy. Jayne Moon uważa, że nauczanie języka obcego będzie efektywne wtedy, gdy: zapewni się dzieciom dużo czasu na kontakt z językiem, kontakt z językiem będzie występował nie tylko w przedszkolu, ale i poza nim, dzieci będą miały rzeczywistą potrzebę wykorzystania języka, akcent położy się na komunikację zarówno w sensie rozumienia przekazu, jak i tworzenia go. Dominującą formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa, dlatego działania organizowane przez nauczyciela na zajęciach z języka powinny mieć taki właśnie charakter. Metody wykorzystywane w wychowaniu przedszkolnym z powodzeniem można zastosować w nauczaniu języka angielskiego. Rozwój dzieci w wieku przedszkolnym przebiega dynamicznie i nierówno. Wiek rozwojowy maluchów z tego samego rocznika różni się często od ich wieku kalendarzowego, dlatego tak ważne na tym etapie jest indywidualne podejście do każdego podopiecznego i zapewnienie mu optymalnych możliwości rozwoju. Dzieci różnie reagują na język obcy – jedne chętnie powtarzają słowa, śpiewają piosenki i czynnie uczestniczą w zabawach, inne z boku obserwują nauczyciela i rówieśników, przysłuchują się temu, co dzieje się na zajęciach, ale rzadko włączają się do wspólnej zabawy. Nie znaczy to jednak, że w tym czasie nie przyswajają języka. Bywa, że potrzebują więcej czasu, by przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Metody i techniki stosowane w nauczaniu języka angielskiego małych dzieci dają możliwości włączania się do komunikacji w zależności od indywidualnych możliwości. Przykładowo, wprowadzenie na zajęciach piosenki ilustrowanej ruchem pozwala przedszkolakom włączyć się w działanie w różnym stopniu. Część z nich szybko nauczy się zarówno słów piosenki, jak i towarzyszących jej gestów, inne włączą się do wspólnej zabawy tylko ruchem, jeszcze inne będą przez pewien czas obserwować rówieśników, zanim będą gotowe włączyć się do zabawy. Podobnie podczas wspólnego omawiania ilustracji jedne dzieci będą nazywały wskazane elementy, inne zaś tylko wskazywały elementy wymienione przez nauczyciela. Takie zachowania są naturalne w grupach przedszkolnych. Nauczyciel może i powinien zachęcać dzieci do wspólnego działania, ale zmuszanie ich do tego, gdy nie są gotowe, nie ma większego sensu.
Podjęcie opisanych kroków sprawi, że odkrywanie przez przedszkolaki języka obcego będzie przyjemne i efektywne, a czas spędzony na zajęciach z języka nie będzie czasem straconym. Pozytywne doświadczenia dzieci z językiem obcym w przedszkolu będą stanowiły mocny fundament do kontynuowania skutecznej jego nauki na dalszych szczeblach edukacji.