Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c czerwiec w gr. III Żabki

Poznawanie świata. Poznanie zwyczajów dzieci z różnych stron świata.

- Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej, rozwijanie takich cech charakteru jak życzliwość uczuciowość i obowiązkowość. Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, poznanie warunków ich życia i zwyczajów. Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie, Wzbogacanie przeżyć i wyobrażeń, kształtowanie postawy twórczej w kontaktach z otoczeniem, Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich dzieci

 

Dbamy o nasze zdrowie i naszych rodzin. Dbamy o higienę.

- Zwiększenie wiedzy dzieci na temat szkodliwości dymu papierosowego oraz skutków palenia papierosów, Wzrost kompetencji dzieci w zakresie: umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni palą papierosy. Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczanie właściwych wzorców zachowań, Rozbudzanie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów, Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Poznajemy przyrodę. Lato.

- Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu, Poznanie różnych regionów Polski /góry, morze/, Budzenie zainteresowania krajobrazem morskim, flory i fauny morskiej, Rozwijanie umiejętności liczenia na podstawie zabaw matematycznych, Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

Nasza sprawność ruchowa. Wspomaganie rozwoju ruchowego.

- Zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych  uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku,  na boisku) w różnych porach roku. Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci, Rozwijanie koordynacji wzrokowo -ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

- Rozwijanie wyobraźni twórczej, pomysłowości oraz umiejętności wyrażania ich w różnych formach ekspresji, Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w budynku oraz poza terenem przedszkola zwłaszcza w czasie wakacyjnych wycieczek i zabaw, Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, Uświadomienie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie wakacyjnych zabaw.

(Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z.o.o.2013)