Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c WRZESIEŃ 2015

To ja.

Podawanie informacji o sobie:

– podawanie swojego imienia, nazwiska ,samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

– ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni,  zakładanie ubrań,      butów ; korzystanie z toalety

Nasza grupa.

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

– poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy

– przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie ,rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji; podejmowanie prób wspólnych zabaw  , nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie ,stosowanie form grzecznościowych względem siebie, dzieci, a także osób do-rosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy). Komunikowanie się w grupie, mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania, dzielenie się swoimi przeżyciami (Nasze przedszkole. Program edukacji przed-szkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2014, s. 14, 17, 18).

 

Nasze zabawy i zainteresowania.

Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw, wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów; wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek,

 uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

Rozwijanie zainteresowań poprzez zabawy.

− podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci

Nasza sprawność ruchowa .

Wspomaganie rozwoju ruchowego, uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania , z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem(Nasze przedszkole. Pro-gram edukacji przed-szkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2014, s. 34, 35, 59).

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów , poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:  rozmawianie z obcymi ludźmi, odchodzenie z nimi, zbliżanie się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów, bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw

W świecie sztuki

Muzyka. Słuchanie i śpiewanie piosenek, słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,nauka prostych piosenek fragmentami, metodą ze słuchu, śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą

Wyrażanie muzyki ruchem,  uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowyc, rytmiczne poruszanie się przy muzyce

(Nasze przedszkole. Pro-gram edukacji przed-szkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2014, s. 48, 49, 63).